Menu Zamknij

Zakup sprzedaż pojazdu


  Zgłaszający

  Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Towarzystwo Ubezpieczeniowe powinno otrzymać informację o sprzedaży pojazdu w ciągu 14 dni od transakcji.

  W przypadku niedotrzymania tego terminu TU EUROINS zastrzega sobie prawo dochodzenia zaległych należności od zbywcy pojazdu za okres do daty zawiadomienia TU o sprzedaży.

  UWAGA – umowa sprzedaży pojazdu powinna zostać zgłoszona do TU EUROINS najpóźniej w ciągu 48 godzin od otrzymania jej od Klienta. TU EUROINS zastrzega sobie prawo dochodzenia zaległych należności od zbywcy pojazdu za okres do daty zawiadomienia TU o sprzedaży.
  Dane sprzedającego

  Dane nabywcy

  Dane nabywcy 2

  Na wskazany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie dokonania rejestracji zgłoszenia w systemie EUROINS.

  Prosimy o podanie numeru telefonu, na który możemy się z Panią/Panem skontaktować w razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym zgłoszeniem.

  Na wskazany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie dokonania rejestracji zgłoszenia w systemie EUROINS wraz z aneksem do polisy z przepisaniem na nowego właściciela i ewentualną rekalkulacją składki.

  Prosimy o podanie numeru telefonu, na który możemy się z Panią/Panem skontaktować w razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym zgłoszeniem.

  Pliki do załączenia

  Załącz skan umowy kupna-sprzedaży pojazdu, którego dotyczy zgłoszenie. Maksymalna wielkość załącznika to 10 MB.

  Proszę o potwierdzenie

  Sprawdź zawartość formularza przed wysyłką.
  Jako Agent zgłaszam w imieniu Zbywcy umowę sprzedaży pojazdu. Zgłoszenie spowoduje zmianę właściciela pojazdu.
  Dane umowy
  Jako Zbywca pojazdu zgłaszam w swoim imieniu umowę sprzedaży pojazdu. Zgłoszenie spowoduje zmianę właściciela pojazdu.
  Dane umowy
  Jako Agent zgłaszam w imieniu Nabywcy umowę nabycia pojazdu. Zgłoszenie spowoduje zmianę właściciela pojazdu.
  Dane umowy
  Jako Nabywca pojazdu zgłaszam w swoim imieniu umowę nabycia pojazdu. Zgłoszenie spowoduje zmianę właściciela pojazdu.
  Dane umowy
  Dane sprzedającego
  Dane kupującego
  Dane kupującego - pierwszego współwłaściciela
  Dane kupującego - drugiego współwłaściciela
  Dane kupującego - nierezydent
  Dane kupującego
  Dane Zgłaszającego
  Potwierdzam zgodność danych wpisanych do niniejszego formularza z załączonym do formularza dokumentem. Do wystawienia aneksu zostaną wykorzystane dane wpisane przeze mnie do niniejszego formularza.
  Dane zgłaszającego agenta