Menu Zamknij

Polityka RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA EUROINS

Insurance Company “EUROINS” AD oraz EINS Polska sp. z o.o. jako współadministratorzy informują, że:

 1. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Insurance Company „EUROINS” AD spółka akcyjna z siedzibą w Bułgarii, Sofia 1592, Christopher Columbus blvd. 43, Eurohold Business Centre, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod nr EIK 121265113. Z administratorem można się kontaktować drogą elektroniczną na adres email: dpo@euroinstu.bg lub pisemnie na adres Sofia 1592, Christopher Columbus blvd. 43. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować na adresy podane powyżej w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest EINS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-844, ul. Puławska 543, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000701305 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Regon: 368610064. Ze współadministratorem oraz z wyznaczonym inspektorem ochrony danych można się kontaktować drogą elektroniczną na adres email: rodo@eins.pl lub pisemnie na adres EINS Polska Sp. z o.o., Warszawa 02-844, ul. Puławska 543;
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Insurance Company “EUROINS” AD oraz EINS Polska sp. z o.o. w celu:
  1. zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia EUROINS AUTO, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO),
  2. oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na współadministratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO),
  3. wykonania obowiązków wynikających z prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO),
  4. dochodzenia i obsługi roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu współadministratora; uzasadnionym interesem współadministratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń;
  5. podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu współadministratora; uzasadnionym interesem współadministratora jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń (art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów podatkowych i księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia,
 4. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu współadministratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od współadministratorów Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu współadministratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze współadministratorem danych lub  inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej;

 5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane odbiorcom danych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie współadministratora agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, dostawcom usług w zakresie likwidacji szkód oraz usług assistance, zakładom reasekuracji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy;

 6. podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia,
 7. w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki ubezpieczeniowej. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych, między innymi dotyczących daty urodzenia, liczby lat posiadania prawa jazdy, liczby szkód w ciągu co najmniej ostatnich 5 lat, informacji dotyczących samochodu. Decyzje będą oparte o automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego w związku z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia EUROINS AUTO. Na podstawie automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego będzie wyliczona wysokość składki ubezpieczeniowej. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących wysokości składki ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka).

Informacja dotycząca zasad składania i rozpatrywania reklamacji

Klient (Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uprawniony lub Uposażony z umowy ubezpieczenia, a także poszukujący ochrony ubezpieczeniowej) może złożyć Reklamację w każdej jednostce EUROINS, do której obowiązków należy obsługa Klienta, a także u agenta ubezpieczeniowego działającego w imieniu lub na rzecz EUROINS. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie:

 1. pisemnej – przesyłką pocztową lub osobiście pismo u agenta ubezpieczeniowego EINS Polska Sp. z o.o., Warszawa 02- 844, ul. Puławska 543 lub innego agenta ubezpieczeniowego EUROINS,
 2. ustnej – telefonicznie pod nr tel. (+48) 22 243 84 84 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta u agenta ubezpieczeniowego EINS Polska Sp. z o.o., Warszawa 02-844, ul. Puławska 543 lub innego agenta ubezpieczeniowego EUROINS,
 3. elektronicznej – na adres reklamacje@eins.pl.

Odpowiedzi na Reklamację EUROINS udziela nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania na piśmie, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. Termin jest dotrzymany, jeżeli odpowiedź została wysłana przed jego upływem. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, EUROINS zobowiązany jest do poinformowania Klienta:

 1. o przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu,
 2. okolicznościach, które muszą zostać ustalone,
 3. przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.

Po otrzymaniu odpowiedzi na Reklamację rozpatrzoną negatywnie osoba skarżąca ma prawo odwołać się do EUROINS. Klient będący konsumentem ma również prawo do skorzystania z trybu pozasądowego rozwiązywania sporów wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl) oraz Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl).

Niezależnie od powyższego, w razie sporu pomiędzy Klientem a EUROINS, w tym w razie nieuwzględnienia Reklamacji Klienta, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia pozwu do sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.

Informacja o sądzie właściwym do rozpoznawania sporów

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:
Powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wytacza się wyłącznie przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego zdarzeniem powodującym szkodę albo przed sąd właściwy dla miejsca zaistnienia tego zdarzenia. W braku wskazanych wyżej podstaw właściwości miejscowej powództwo można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej. Przelew wierzytelności nie wpływa na właściwość sądu.

Pozostałe ubezpieczenia:
Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.