Menu Zamknij

Polityka RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EUROINS S.A. z siedzibą w Bułgarii, Sofia 1592, Christopher Columbus blvd. 43, Eurohold Business Centre, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod nr EIK 121265113, która zleca przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu do EINS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-844, ul. Puławska 543, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000701305 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Regon: 368610064. Z administratorem można się kontaktować drogą elektroniczną na adres email: dpo@euroinstu.pl lub pisemnie na adres EINS Polska Sp. z o.o., Warszawa 02-844, ul. Puławska 543. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: dpo@euroinstu.pl lub pisemnie na adres EINS Polska Sp. z o.o., Warszawa 02-844, ul. Puławska 543.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez EUROINS oraz EINS Polska Sp. z o.o. w celu:
a) zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia EUROINS AUTO, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
b) oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze,
c) dla celów statystycznych także po zakończeniu umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
d) dochodzenia i obsługi roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń, podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń,

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia,

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w szczególności agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, dostawcom usług w zakresie likwidacji szkód oraz usług assistance, zakładom reasekuracji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia,
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki ubezpieczeniowej. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych, między innymi dotyczących daty urodzenia, liczby lat posiadania prawa jazdy, liczby szkód w ciągu co najmniej ostatnich 5 lat, informacji dotyczących samochodu. Decyzje będą oparte o automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego w związku z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia EUROINS AUTO. Na podstawie automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego będzie wyliczona wysokość składki ubezpieczeniowej. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących wysokości składki ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka)