Menu Zamknij

Proces likwidacji szkód

Proces likwidacji szkody w EUROINS spełnia najwyższe standardy

Wchodząc na polski rynek EUROINS postawiło sobie za cel zapewnienie najwyższych standardów w procesie likwidacji szkód. Gruntowna znajomość specyfiki polskiego rynku ubezpieczeniowego wsparta wieloletnim doświadczeniem zdobytym w krajach regionów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej pozwoliła na przygotowanie tego procesu z wykorzystaniem wyłącznie sprawdzonych i pewnych rozwiązań oraz narzędzi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów gwarantujemy nieograniczony dostęp do informacji o statusie Twojego zgłoszenia na każdym etapie likwidacji szkody oraz pełną transparentność.

Bez względu na to, czy jesteś Klientem, czy też Poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego spowodowanego przez osobę objętą ubezpieczeniem OC odpowiedzialności cywilnej EUROINS, zawsze możesz liczyć na najwyższą jakość obsługi, w tym przyjazny i sprawny proces przyjęcia zgłoszenia szkody, zapewnienie należnego odszkodowania oraz szybką wypłatę.

Proces likwidacji szkody w EUROINS

Szczegółowy proces w podziale na dostępne zakresy ochrony dostępny w sekcji Zasady likwidacji.

Aby zapewnić najwyższej jakości serwis, współpracujemy tylko z najlepszymi – liderami rynku usług assistance i likwidacji szkód.

Zasady likwidacji szkód

Roszczenia z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Etap 1. Zgłoszenie szkody

EUROINS rekomenduje zgłoszenie szkody z ubezpieczenia OC bez zbędnej zwłoki.

 • Jeśli w wyniku zdarzenia poza uszkodzeniem samego pojazdu, doszło również do obrażeń podróżujących w nim osób, poinformuj o tym fakcie osobę przyjmującą zawiadomienia o szkodzie.
 • Po przyjęciu zawiadomienia oraz pobraniu zestawu danych niezbędnych w procesie likwidacji, otrzymasz numer szkody, na który należy każdorazowo powołać się w przypadku kontaktu z EUROINS.
 • Zostaniesz poinformowany o dokumentach niezbędnych do zakończenia postępowania likwidacyjnego.
 • Aby przyspieszyć proces likwidacji warto zadbać o należyte udokumentowanie okoliczności zdarzenia – jeśli na miejscu zdarzenia, po jego zaistnieniu nie interweniowała policja, rekomendujemy spisanie “wspólnego oświadczenia” potwierdzającego fakt i okoliczności zdarzenia, a także ogólny opis uszkodzeń pojazdów.

Etap 2. Ocena rozmiaru szkody

 • Najpóźniej następnego dnia roboczego po zgłoszeniu szkody, skontaktuje się z Tobą rzeczoznawca, aby uzgodnić termin i miejsce oględzin uszkodzonego pojazdu (mienia).
 • W trakcie oględzin pojazdu uzupełnij i podpisz formularz zgłoszenia szkody oraz przedstaw rzeczoznawcy wszelkie dokumenty, o które zostaniesz poproszony. Rzeczoznawca po wykonaniu fotografii dokumentacji przekaże ją do EUROINS – wówczas nie będzie konieczności ponownego ich przesyłania przez Ciebie.

Etap 3. Ustalenie wysokości odszkodowania

 • W ciągu 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia oględzin, otrzymasz kosztorys ofertowy, wykonany z wykorzystaniem jednego z systemów eksperckich uznanych na rynku motoryzacyjnym (Uwaga! Kosztorys ofertowy jako dokument dostępny na początkowym etapie likwidacji, nie jest decyzją o przyznaniu odszkodowania, a jedynie dokumentem potwierdzającym wysokość poniesionej szkody).

Etap 4. Decyzja i wypłata odszkodowania

 • W przypadku akceptacji kwoty z kosztorysu ofertowego, odszkodowanie zostanie wypłacone niezwłocznie po ustaleniu odpowiedzialności EUROINS za zdarzenie oraz przekazaniu dyspozycji w sprawie wypłaty odszkodowania od wszystkich współwłaścicieli pojazdu (mienia), jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty przyjęcia zawiadomienia o szkodzie.
 • Decyzja zostanie wysłana kanałem komunikacji wskazanym przez Ciebie w trakcie zgłoszenia szkody.
 • Jeśli nie jesteś zainteresowany usunięciem skutków zdarzenia w ramach kwoty z kosztorysu ofertowego we własnym zakresie, a preferujesz bezgotówkową naprawę pojazdu, oferujemy pomoc w postaci organizacji naprawy jednym z warsztatów należących do Sieci Partnerskiej współpracującej z EUROINS.

  W celu organizacji naprawy prosimy o kontakt z operatorem Sieci Naprawczej pod numerem telefonu 22 417 31 10 w dni robocze od godziny 8 do 20 lub wiadomość na adres nowezamowienia@innovation.group 

 • Naprawę możesz zlecić również dowolnemu, wybranemu przez Ciebie warsztatowi. W tym przypadku zachęcamy do zweryfikowania z EUROINS kosztorysu sporządzonego przez wybrany warsztat w celu potwierdzenia zakresu i kosztów naprawy, wynikających np. z kosztorysu przedwykonawczego sporządzonego przez wybrany warsztat. 

Inne

 • Jeśli w wyniku zdarzenia spowodowanego przez Kierującego, objętego obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zostałeś pozbawiony możliwości korzystania z własnego pojazdu, który jest Ci niezbędny, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 22 243 84 84, a EUROINS zapewni Ci pojazd zastępczy. Jeśli korzystasz z innego dostawcy tej usługi kliknij TUTAJ, aby zapoznać się z zasadami refundacji kosztów pojazdu zastępczego stosowanymi w EUROINS.
 • W przypadku szkody zgłoszonej w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC, w wyniku której doszło do uszkodzenia pojazdu, w pewnych przypadkach i pod warunkiem naprawy pojazdu w sposób zgodny z technologią przewidzianą przez producenta pojazdu, jego właścicielowi należy się dodatkowa rekompensata finansowa z tytułu rynkowego ubytku wartości pojazdu. Kliknij TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej na temat kryteriów, których spełnienie warunkuje przyznanie tej rekompensaty.

 

Szkody z dobrowolnego ubezpieczenia AC

Etap 1. Zgłoszenie szkody

Szkodę należy zgłosić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych (w przypadku szkód zagranicznych 7 dni roboczych), a w przypadku utraty pojazdu 2 dni roboczych od daty powzięcia informacji o zdarzeniu.

Po przyjęciu zawiadomienia oraz pobraniu zestawu danych niezbędnych w procesie likwidacji, otrzymasz numer szkody, na który należy każdorazowo powołać się w przypadku kontaktu z EUROINS.

Zostaniesz również poinformowany o dokumentach niezbędnych do zakończenia postępowania likwidacyjnego.

Etap 2. Ocena rozmiaru szkody

Najpóźniej następnego dnia roboczego po zgłoszeniu szkody, skontaktuje się z Tobą rzeczoznawca, aby uzgodnić termin i miejsce oględzin uszkodzonego pojazdu (mienia).

W trakcie oględzin pojazdu uzupełnij i podpisz formularz zgłoszenia szkody oraz przedstaw rzeczoznawcy wszelkie dokumenty, o które zostaniesz poproszony. Rzeczoznawca po wykonaniu fotografii dokumentacji przekaże ją do EUROINS – wówczas nie będzie konieczności ponownego ich przesyłania przez Ciebie.

Etap 3. Ustalenie wysokości odszkodowania

W przeciągu 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia oględzin, otrzymasz kosztorys ofertowy, wykonany z wykorzystaniem jednego z systemów eksperckich uznanych na rynku motoryzacyjnym (Uwaga! Kosztorys ofertowy jako dokument dostępny na początkowym etapie likwidacji, nie jest decyzją o przyznaniu odszkodowania, a jedynie dokumentem potwierdzającym wysokość poniesionej szkody).

Etap 4. Decyzja i wypłata odszkodowania

W przypadku akceptacji kwoty z kosztorysu ofertowego, odszkodowanie zostanie wypłacone niezwłocznie po ustaleniu odpowiedzialności EUROINS za zdarzenie oraz przekazaniu dyspozycji w sprawie wypłaty odszkodowania od wszystkich współwłaścicieli pojazdu (mienia), jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty przyjęcia zawiadomienia o szkodzie.

Decyzja zostanie wysłana kanałem komunikacji wskazanym przez Ciebie w trakcie zgłoszenia szkody.

Wypłata kwoty wynikającej z kosztorysu ofertowego kończy likwidację w przypadku wariantu Kosztorys.

Naprawa w warsztacie

Jeśli posiadasz wariant Sieć Partnerska lub ASO i nie jesteś zainteresowany usunięciem skutków zdarzenia w ramach kwoty z kosztorysu ofertowego we własnym zakresie, a preferujesz bezgotówkową naprawę pojazdu, zgłoś swoją preferencję do EUROINS, a my zaproponujemy pomoc w organizacji naprawy jednym ze sprawdzonych warsztatów należących do Sieci Partnerskiej współpracującej z EUROINS. W celu organizacji naprawy prosimy o kontakt z operatorem Sieci Naprawczej pod numerem telefonu 22 417 31 10 w dni robocze od godziny 8 do 20 lub wiadomość na adres nowezamowienia@innovation.group

Jeśli wykupiłeś polisę w wariancie ASO, możesz również zlecić naprawę dowolnemu, wybranemu przez Ciebie warsztatowi, także autoryzowanemu, jednak w tym przypadku zakres i koszty naprawy, wynikające np. z kosztorysu przedwykonawczego sporządzonego przez wybrany warsztat, należy uzgodnić z EUROINS przed rozpoczęciem naprawy.

Assistance – pomoc na drodze, Akumulator – Gwarancja rozruchu, Opony

Jeśli potrzebujesz pomocy w trakcie podróży, zadzwoń +48 22 243 84 84.

Usługa dostępna przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Jeśli zdarzenie jest objęte ochroną ubezpieczeniową, pomoc – w ramach limitów kwotowych lub innych, zdefiniowanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych EUROINS AUTO – zostanie udzielona niezwłocznie, bez konieczności dostarczania przez Ubezpieczonego dokumentacji i bez obciążania jakimikolwiek kosztami.

Szkody z dobrowolnego ubezpieczenia NNW

Szkodę należy zgłosić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty wypadku. Jeśli z pewnych przyczyn zawiadomienie EUROINS o zdarzeniu nie jest możliwe, należy tego dokonać najpóźniej w ciągu 14 dni od ustąpienia tych przyczyn.

Po przyjęciu zawiadomienia oraz pobraniu zestawu danych niezbędnych w procesie likwidacji, otrzymasz numer szkody, na który należy każdorazowo powołać się w przypadku kontaktu z EUROINS.

Zostaniesz również poinformowany o dokumentach niezbędnych do zakończenia postępowania likwidacyjnego.

Wysokość roszczenia jest ustalana w oparciu o dane polisowe, w tym wysokość sumy ubezpieczenia oraz % uszczerbku zdrowia, jaki wynika z dokumentacji medycznej lub innej.

Świadczenie zostanie wypłacone niezwłocznie po ustaleniu odpowiedzialności EUROINS za zdarzenie oraz przekazaniu dyspozycji w sprawie wypłaty odszkodowania od Uprawnionego i/lub Uprawnionych, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty przyjęcia zawiadomienia o szkodzie.

Decyzja zostanie wysłana kanałem komunikacji wskazanym w trakcie zgłoszenia szkody.

Szkody w bagażu

Szkodę należy zgłosić niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty jej powstania lub od daty powzięcia informacji o jej powstaniu.

Po przyjęciu zawiadomienia oraz pobraniu zestawu danych niezbędnych w procesie likwidacji, otrzymasz numer szkody, na który należy każdorazowo powołać się w przypadku kontaktu z EUROINS.

Zostaniesz również poinformowany o dokumentach niezbędnych do zakończenia postępowania likwidacyjnego.

Wysokość roszczenia jest ustalana w oparciu o dane polisowe, w tym wysokość sumy ubezpieczenia oraz dokumentację potwierdzającą wysokość poniesionej szkody w bagażu podróżnym.

Świadczenie zostanie wypłacone niezwłocznie po ustaleniu odpowiedzialności EUROINS za zdarzenie oraz przekazaniu dyspozycji w sprawie wypłaty odszkodowania od Uprawnionego i/lub Uprawnionych, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty przyjęcia zawiadomienia o szkodzie.

Decyzja zostanie wysłana kanałem komunikacji wskazanym w trakcie zgłoszenia szkody.

EINS Polska Serwis sp. z o.o. – reprezentant ds. roszczeń EUROINS w Polsce

Dane adresowe:

EINS Polska Serwis sp. z o.o.
ul. Puławska 543
02-844 Warszawa
NIP: 9512509102, REGON: 387353141, KRS: 0000865543, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy

Dane kontaktowe [LINK]