Menu Zamknij

Szkolenia zawodowe

Zgodnie z art. 12 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń osoby wykonujące czynności agencyjne, osoby wykonujące czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń, osoby wykonujące czynności brokerskie w zakresie reasekuracji, osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń oraz osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu reasekuracji zobowiązane są do odbycia co najmniej 15 godzin rocznie szkolenia zawodowego z wybranych tematów określonych w Ustawie.

Kary za niewypełnienie obowiązku dotyczącego szkolenia zawodowego w zakresie ubezpieczeń

W związku z brakiem szkolenia organ nadzoru może w drodze decyzji o której mowa w art. 84 ust. 2 pkt 1 UDU:
a) nakazać zaprzestanie naruszania przepisów prawa oraz powstrzymanie się od ponownego jego naruszania;
b) cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej podmiotowi wykonującemu tę działalność, dokonującemu naruszenia przepisów prawa, lub wykreślić z rejestru agentów agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające dokonujących naruszenia przepisów prawa.

Co ile należy powtarzać szkolenie?

W każdym roku kalendarzowym powstaje obowiązek odbycia 15 godzin szkolenia

Formularz do załączenia dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia:

    Jeden formularz może dotyczyć tylko jednego roku. Jeśli chcesz załączyć dokumenty za drugi rok użyj ponownie formularza.

    Załącz skany dokumentów potwierdzających odbyte szkolenie:

    Weryfikacja