Menu Zamknij

EUROINS Zielona Karta

Ubezpieczenie EUROINS Zielona Karta chroni przed odpowiedzialnością za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu wyrządzone osobom trzecim poza granicami Polski.

Dla kogo

Ubezpieczenie skierowane jest do użytkowników pojazdów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Warunkiem zakupu ubezpieczenia jest posiadanie ubezpieczenia EUROINS OC.

Przedmiot ochrony

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierującego pojazdem określonym w umowie ubezpieczenia za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami RP, na terytorium państw, w których jest wymagane posiadanie certyfikatu Międzynarodowej Karty Ubezpieczenia Samochodowego (Zielonej Karty).

Zakres ochrony

Zakresem Ubezpieczenia EUROINS Zielona Karta objęte są szkody wyrządzone osobom trzecim przez posiadacza lub Kierowcę w związku z ruchem pojazdu mechanicznego na terytorium państw wskazanych na certyfikacie Zielonej Karty.

Terytorium

Obecnie Zielona Karta honorowana jest przez blisko 40 państw członkowskich , zrzeszonych w systemie Zielonej Karty. Posiadanie Zielonej Karty jest konieczne w następujących krajach: Albania, Bośnia i Hercegowina, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Serbia, Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina oraz Wielka Brytania.

Zielona Karta nie jest respektowana na Białorusi i w Rosji, a od 01.01.2024 roku również na terytorium Iranu – na granicy celnicy kontrolujący paszport, zwracają uwagę na konieczność posiadania odrębnego ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej, które z reguły można wykupić w punkcie kontroli granicznej.

Zielona Karta nie jest potrzebna posiadaczom polskiego obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w następujących krajach: Austria, Andora, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy, Wyspy Normandzkie, wyspa Man, Gibraltar, Lichtenstein, Wyspy Owcze, Monako i San Marino.

Kliknij TUTAJ aby zobaczyć mapkę i listę krajów po których można podróżować posiadając tylko krajową polisę OC oraz tych, w których podczas podróży samochodem niezbędne jest również posiadanie Zielonej Karty.

W razie szkody

W razie wypadku należy spisać numer rejestracyjny i markę pojazdu sprawcy szkody oraz wykonać zdjęcie dokumentu potwierdzającego umowę ubezpieczenia w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub Zielonej Karty (o ile sprawca szkody jest zobowiązany do jej posiadania).
Jeżeli policja nie interweniowała na miejscu po zdarzeniu, warto sporządzić ze sprawcą oświadczenie o okolicznościach zdarzenia najlepiej na standardowym druku wspólnego zgłoszenia szkody języku polskim lub polskim i angielskim (obydwa druki dostępne są TUTAJ)

Odszkodowanie

Co do zasady odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, określonych przez prawo miejsca zdarzenia, jednak nie więcej niż do wysokości:

  • sumy gwarancyjnej i w zakresie warunków przewidzianych prawem państwa, na terytorium którego miało miejsce zdarzenie, albo
  • sumy gwarancyjnej i w zakresie warunków określonych w umowie ubezpieczenia, jeżeli prawo państwa, na terytorium którego miało miejsce zdarzenie, zawiera w tym zakresie stosowną regulację.

Jeżeli poszkodowany, posiadacz pojazdu mechanicznego lub kierujący tym pojazdem są obywatelami polskimi i mają miejsce zamieszkania na terenie RP, EUROINS ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych przepisami prawa polskiego, jeżeli roszczenie zostało zgłoszone w RP i o ile prawo miejsca zdarzenia przewiduje taką możliwość.

Ogólne warunki ubezpieczenia EUROINS AUTO dla umów zawartych od 03.01.2022 r.