Menu Zamknij

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

EUROINS OC – Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (EUROINS OC) chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim – pokrywa koszty zarówno zniszczonego mienia, jak i wyrządzonych szkód osobowych.

Dla kogo

Konieczność zawarcia umowy ubezpieczenia spoczywa na wszystkich posiadaczach pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowi rejestracji oraz pojazdów wolnobieżnych, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji, ale poruszają się po drogach publicznych.

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Dotyczy to także szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Zakres ochrony

Odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, w granicach sum gwarancyjnych wynikających z Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W razie szkody

Gdy dojdzie do zdarzenia drogowego należy sprawdzić, czy sprawca posiada ubezpieczenie OC, ustalić na podstawie polisy lub certyfikatu nazwę zakładu ubezpieczeń, numer polisy, numer rejestracyjny pojazdu, dane kierującego oraz zweryfikować zakres uprawnień do kierowania pojazdami na podstawie prawa jazdy. Jeżeli w wypadku nie było osób rannych, nie ma obowiązku wzywania policji, a jedynie wystarczy, że uczestnicy zdarzenia przygotują dokumentację, na podstawie której będzie można ubiegać się o odszkodowanie, np. „Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym” (wersja POL / wersja POL-ANG ). Jeżeli jest taka możliwość, warto również zrobić zdjęcia uszkodzonych pojazdów zaraz po wypadku. Jest to bardzo pomocne podczas ustalania odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeń. Będzie to również dodatkowym dowodem potwierdzającym zarówno okoliczności wypadku, jak i zakres uszkodzeń, które powstały w  jego wyniku.

Ważne informacje:

Zakres ubezpieczenia reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152).

 

Ogólne warunki ubezpieczenia EUROINS AUTO dla umów zawartych od 03.01.2022 r.