Menu Zamknij

EUROINS NNW – Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie EUROINS NNW zapewnia wsparcie finansowe w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku drogowego.

Dla kogo

Ubezpieczenie skierowane jest do użytkowników pojazdów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Warunkiem zakupu ubezpieczenia jest posiadanie ubezpieczenia EUROINS OC.

Przedmiot ochrony

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków Kierowcy i Pasażerów pojazdu w maksymalnej liczbie określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, powstałe w związku z ruchem pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

Ubezpieczeniem objęte są także następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas:

  • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
  • załadunku i rozładunku pojazdu,
  • zatrzymania i postoju wynikającego z decyzji Kierowcy pojazdu lub Pasażerów,
  • naprawy pojazdu spowodowanej awarią w czasie jazdy.

Zakres ochrony

Zakres ubezpieczenia obejmuje trwały uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Świadczenie w przypadku 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia.

Świadczenie w przypadku częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej jednak niż 100% sumy ubezpieczenia,

Świadczenie w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku wynosi 100% sumy ubezpieczenia.

Warianty

Ubezpieczenie jest dostępne w 3 wariantach zróżnicowanych pod względem wysokości sumy ubezpieczenia: 5.000 PLN, 15.000 PLN lub 45.000 PLN.

Dodatkowo

EUROINS niezależnie od sumy ubezpieczenia pokrywa niezbędne i udokumentowane oryginałami faktur koszty poniesione w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terytorium RP, wynikające z:

  • nabycia protez lub środków pomocniczych – maksymalnie do wysokości 10% sumy ubezpieczenia,
  • przeszkolenia zawodowego inwalidów – maksymalnie do wysokości 10% sumy ubezpieczenia,
  • operacji plastycznej – maksymalnie do kwoty 1.000 PLN,
  • transportu zwłok z miejsca zgonu do miejsca zamieszkania – maksymalnie do kwoty 1.000 PLN,
  • operacji plastycznej – maksymalnie do kwoty 1.000 PLN.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia EUROINS AUTO dla umów zawartych od 03.01.2022 r.