Menu Zamknij

EUROINS NNW – Dodatkowa ochrona kierowcy

Ubezpieczenie EUROINS NNW – Dodatkowa Ochrona kierowcy zapewnia wsparcie finansowe w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku drogowego Kierowcy pojazdu.

Dla kogo

Ubezpieczenie skierowane jest do użytkowników pojazdów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Warunkiem zakupu ubezpieczenia jest posiadanie ubezpieczenia EUROINS OC.

Przedmiot ochrony

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku Kierowcy pojazdu wskazanego na Polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia, powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości co najmniej 50%.

Ubezpieczeniem objęte są także następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas:

  • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
  • załadunku i rozładunku pojazdu,
  • zatrzymania i postoju wynikającego z decyzji Kierowcy pojazdu lub Pasażerów,
  • naprawy pojazdu spowodowanej awarią w czasie jazdy.

Zakres ochrony

Zakres ubezpieczenia obejmuje uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku nieszczęśliwego wypadku wynoszący co najmniej 50%.

Odpowiedzialność EUROINS rozpoczyna się po stwierdzeniu u Kierowcy pojazdu, wskazanego na Polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia jako właściciel pojazdu, uszczerbku na zdrowiu wynoszącym co najmniej 50%.

Stwierdzenie uszczerbku zdrowia wynoszącego co najmniej 50% skutkuje wypłatą świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia.

Dodatkowo

Świadczenie wypłacane jest niezależnie od innych ubezpieczeń NNW posiadanych przez Kierowcę pojazdu.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia EUROINS AUTO dla umów zawartych od 03.01.2022 r.