Back to Top

EUROINS Bagaż

 

Ubezpieczenie EUROINS Bagaż zapewnia uzyskanie odszkodowania w przypadku szkody polegającej na zniszczeniu lub kradzieży bagażu przewożonego ubezpieczonym pojazdem.

 

Dla kogo

Ubezpieczenie skierowane jest do użytkowników pojazdów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t. Warunkiem zakupu ubezpieczenia jest posiadanie ubezpieczenia EUROINS OC.

 

Przedmiot ochrony

Przedmiotem ubezpieczenia EUROINS Bagaż jest bagaż przewożony wewnątrz pojazdu oraz w bagażnikach/boksach dachowych zewnętrznych, w tym w skrzyniach ładunkowych pojazdów typu pick-up.

 

Zakres ochrony

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem:

  •      ·  uszkodzenia bagażu spowodowanego nagłym działaniem siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem lub osobami, zwierzętami, przedmiotami z zewnątrz pojazdu, 
  •      ·  pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania sił przyrody,
  •      ·  nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu,
  •      ·  kradzieży z włamaniem.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności EUROINS, wynosi 2.000 PLN.

Wysokość odszkodowania ustala się według kosztów naprawy bądź według rynkowej wartości przedmiotu szkody, z uwzględnieniem stopnia jego faktycznego zużycia. Wartość uszkodzonych rzeczy jest określana na podstawie oryginałów rachunków zakupu lub na podstawie wartości nowego przedmiotu o identycznych właściwościach użytkowych na dzień zaistnienia zdarzenia.

 

Ważne informacje:

Informacje o zakresie ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych EUROINS AUTO.

Zobacz też: