Menu Zamknij

Reklamacje

Informacja dotycząca zasad składania i rozpatrywania reklamacji

Klient (Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uprawniony lub Uposażony z umowy ubezpieczenia, a także poszukujący ochrony ubezpieczeniowej) może złożyć Reklamację w każdej jednostce EUROINS, do której obowiązków należy obsługa Klienta, a także u agenta ubezpieczeniowego działającego w imieniu lub na rzecz EUROINS.
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie:

  1. pisemnej – przesyłką pocztową lub osobiście pismo u przedstawiciela EUROINS, tj. EINS Polska Sp. z o.o., Warszawa 02-844, ul. Puławska 543,
  2. ustnej – telefonicznie pod nr tel. (+48) 22 243 84 84 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta u przedstawiciela EUROINS (adres jw.),
  3. elektronicznej – na adres reklamacje@eins.pl

Odpowiedzi na Reklamację EUROINS udziela nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. Termin jest dotrzymany, jeżeli odpowiedź została wysłana przed jego upływem.
W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, EUROINS zobowiązany jest do poinformowania Klienta:

  1. o przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu,
  2. okolicznościach, które muszą zostać ustalone,
  3. przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.

Po otrzymaniu odpowiedzi na Reklamację rozpatrzoną negatywnie osoba skarżąca ma prawo odwołać się do EUROINS.
Klient będący konsumentem ma również prawo do skorzystania z trybu pozasądowego rozwiązywania sporów wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl) oraz Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl).
Niezależnie od powyższego, w razie sporu pomiędzy Klientem a EUROINS, w tym w razie nieuwzględnienia Reklamacji Klienta, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia pozwu do sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.

Adres

Napisz do nas

EINS Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 543
02-844 Warszawa

Telefon

Zadzwoń do nas

+48 22 243 84 84

 

E-mail

Wyślij do nas wiadomość

reklamacje@eins.pl