Back to Top

Reklamacje

 

Dokładamy najwyższych starań i stale poprawiamy nasze standardy działania tak, aby nazwa EUROINS utożsamiana była przez Ubezpieczonych i osoby poszkodowane z najwyższym stopniem zaufania oraz wysoką jakością obsługi.

 

Jeżeli jednak nasi Ubezpieczeni lub osoby poszkodowane nie będą całkowicie usatysfakcjonowani jakością naszych usług, mogą złożyć reklamację.

 

Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie lub ustnie poprzez osobiste lub telefoniczne zgłoszenie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Adres

Napisz do nas

EINS Sp. z o.o.
ul. Puławska 543
02-844 Warszawa

telefon

Zadzwoń do nas

+48 22 243 84 84

email

Wyślij do nas wiadomość

Dokładamy wszelkich starań, aby reklamacje rozpatrywane były niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania. Jeżeli z uwagi na szczególne skomplikowanie sprawy nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, termin ten zostaje wydłużony do nie więcej niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. W takim przypadku, osobę która zgłosiła reklamację poinformujemy o przyczynie opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy, oraz o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi. O sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadamiamy w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym odpowiadamy na reklamację pocztą elektroniczną tylko na wniosek Klienta.

 

Informujemy, że Klientowi przysługuje możliwość rozstrzygnięcia sporu w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Klientem a podmiotem rynku finansowego, prowadzonego przez Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl), albo postępowania przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl). Klientowi będącemu konsumentem przysługuje również prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.