Back to Top

Roszczenia z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

 

Etap 1. Zgłoszenie szkody

 

 • EUROINS rekomenduje zgłoszenie szkody z ubezpieczenia OC bez zbędnej zwłoki.
 • Jeśli w wyniku zdarzenia poza uszkodzeniem samego pojazdu, doszło również do obrażeń podróżujących nim osób, poinformuj o tym fakcie osobę przyjmującą zawiadomienia o szkodzie.
 • Po przyjęciu zawiadomienia oraz pobraniu zestawu danych niezbędnych w procesie likwidacji, otrzymasz numer szkody, na który należy każdorazowo powołać się w przypadku kontaktu z EUROINS.
 • Zostaniesz poinformowany o dokumentach niezbędnych do zakończenia postępowania likwidacyjnego.
 • Aby przyspieszyć proces likwidacji warto zadbać o należyte udokumentowanie okoliczności zdarzenia – jeśli na miejscu zdarzenia, po jego zaistnieniu nie interweniowała policja, rekomendujemy spisanie “wspólnego oświadczenia” potwierdzającego fakt i okoliczności zdarzenia, a także ogólny opis uszkodzeń pojazdów.

 

Etap 2. Ocena rozmiaru szkody

 

 • Najpóźniej następnego dnia roboczego po zgłoszeniu szkody, skontaktuje się z Tobą rzeczoznawca, aby uzgodnić termin i miejsce oględzin uszkodzonego pojazdu (mienia).
 • W trakcie oględzin pojazdu uzupełnij i podpisz formularz zgłoszenia szkody oraz przedstaw rzeczoznawcy wszelkie dokumenty, o które zostaniesz poproszony. Rzeczoznawca po wykonaniu fotografii dokumentacji przekaże ją do EUROINS – wówczas nie będzie konieczności ponownego ich przesyłania przez Ciebie.

 

Etap 3. Ustalenie wysokości odszkodowania

 

 • W ciągu 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia oględzin, otrzymasz kosztorys ofertowy, wykonany z wykorzystaniem jednego z systemów eksperckich uznanych na rynku motoryzacyjnym (Uwaga! Kosztorys ofertowy jako dokument dostępny na początkowym etapie likwidacji, nie jest decyzją o przyznaniu odszkodowania, a jedynie dokumentem potwierdzającym wysokość poniesionej szkody).

 

Etap 4. Decyzja i wypłata odszkodowania

 

 • W przypadku akceptacji kwoty z kosztorysu ofertowego, odszkodowanie zostanie wypłacone niezwłocznie po ustaleniu odpowiedzialności EUROINS za zdarzenie oraz przekazaniu dyspozycji w sprawie wypłaty odszkodowania od wszystkich współwłaścicieli pojazdu (mienia), jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty przyjęcia zawiadomienia o szkodzie.
 • Decyzja zostanie wysłana kanałem komunikacji wskazanym przez Ciebie w trakcie zgłoszenia szkody.
 • Jeśli nie jesteś zainteresowany usunięciem skutków zdarzenia w ramach kwoty z kosztorysu ofertowego we własnym zakresie, a preferujesz bezgotówkową naprawę pojazdu, oferujemy pomoc w postaci organizacji naprawy jednym z warsztatów należących do Sieci Partnerskiej współpracującej z EUROINS.
 • Naprawę możesz zlecić również dowolnemu, wybranemu przez Ciebie warsztatowi, jednak w tym przypadku zakres i koszty naprawy, wynikające np. z kosztorysu przedwykonawczego sporządzonego przez wybrany warsztat, należy uzgodnić z EUROINS przed rozpoczęciem naprawy.

 

Inne

 • Jeśli w wyniku zdarzenia spowodowanego przez Kierującego, objętego obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zostałeś pozbawiony możliwości korzystania z własnego pojazdu, który jest Ci niezbędny, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 22 243 84 84, a EUROINS zapewni Ci pojazd zastępczy. Jeśli korzystasz z innego dostawcy tej usługi kliknij TUTAJ, aby zapoznać się z zasadami refundacji kosztów pojazdu zastępczego stosowanymi w EUROINS. 
 • W przypadku szkody zgłoszonej w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC, w wyniku której doszło do uszkodzenia pojazdu, w pewnych przypadkach i pod warunkiem naprawy pojazdu w sposób zgodny z technologią przewidzianą przez producenta pojazdu, jego właścicielowi należy się dodatkowa rekompensata finansowa z tytułu rynkowego ubytku wartości pojazdu. Kliknij TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej na temat kryteriów, których spełnienie warunkuje przyznanie tej rekompensaty.